Love in Perspective
Anna Rhoman
Love in PerspectiveMijn boek "Love in Perspective" is in het
Nederlands en kost € 39,95.
(inclusief verzending)
Het is te bestellen via

info@rhoman.eu


Voorwoord

Stel je voor dat je je ware liefde, door
het tot je nemen van kennis zou kunnen
ontmoeten. Dan zouden we allemaal die
geheime toegangspoort bestormen, en vol
vuur het pad van liefde betreden. Helaas
zijn de spelregels in liefdesrelaties
niet zo rechtstreeks toegankelijk en moe-
ten we blijkbaar andere wegen vinden, om
de ware liefde in het vizier te krijgen.
We zijn onze vorige levens vergeten, en
weten ook niet zeker waar we na dit le-
ven naar toe zullen gaan, en daarom is
het een raadsel waarom we ons tot een be-
paald persoon of ander levend wezen aan-
getrokken voelen, of waar een weerstand
tegen bestaat.
We zijn onzeker en onhandig als we met
onze gevoelens van liefde geconfronteerd
worden. Gevoelens stromen niet openlijk,
we kunnen het geen woorden geven, we we-
ten niet goed wat we voelen, "het is be-
helpen" en moeten concluderen dat we nog
geen "meesterschap in liefde" bereikt
hebben.
Het ontstaan van liefde gebeurt in
dagelijkse kleine ogenblikken die
ogenschijnlijk niet belangrijk zijn,
maar juist in die hele subtiele momenten
bloeien gebieden in ons hart open, die
elke keer weer bijdragen aan een groei-
end gevoel van liefde. Omdat onze ontwik-
keling grotendeels ontstaat in het ge-
voel, is het belangrijk om deze "speciale
momenten", die door hun onzichtbaarheid
onbeduidend lijken, te leren herkennen!
Gevoelens die vol zijn, zijn warm en
stralend en zijn ongecompliceerd en puur.
Liefdesenergie zit in hogere en lagere
vibraties en daarom kun je niet spreken
van een bepaalde norm of gradatie. Het is
niet te meten of te beoordelen.
Liefde is niet te koop en daarom is het
voor ons, in het op materie georiënteerde
leven, moeilijk om liefde op waarde te
schatten.
Mijn intentie is om op een eigen manier,
een bijdrage te kunnen leveren aan al die
"inhoudsbestanden" van liefde, die nog
vaak in ons "opgeslagen" liggen te wach-
ten om aangesproken te worden!
Ik kreeg de eerste voorbeelden van al die
vormen van liefde op Valentijnsdag, ter-
wijl ik met mijn Prins naar York reed.
In het idyllische Engelse landschap, waar
overal sneeuwklokjes ontloken voelde ik
de inspiratie, die zich later uitgebreid
heeft, en uiteindelijk in dit schrijven
geresulteerd heeft.

Anna RhomanVoorbeeldpagina's:

5. De essentie van liefde.

Iedere kracht heeft zijn eigen aard, en
zo heeft liefde die rechtstreeks vanuit
het hartchakra pulseert, een zuiverende
werking. Chakra's zijn centra van energie
die vanuit onze ziel verbinding maken met
ons fysieke lichaam, die vanuit verschil-
lende specifieke bewustzijnsniveaus
pulseren.
Deze 7 hoofdcentra zetelen in de stuit,
de buik, de navel, het hart, de keel, het
voorhoofd en de kruin. De energie van het
hartchakra transformeert de energie van
de onderliggende chakra's, zodat deze
zich kunnen verbinden met de hoger lig-
gende chakra's. Het hart vormt dus de
verbinding tussen ons lichaam en ons
energielichaam of lichtlichaam, "de
geest". Die verbindende werking maakt het
ons mogelijk onszelf te ontwikkelen,omdat
er energie vanuit onze ziel ons lichaam
instroomt. Bij het afstemmen op de essen-
tie van liefde, concentreren we ons dus
eerst op onszelf. Meestal projecteren we
in eerste instantie liefde op een ander,
en daarom kan er tegelijkertijd verwar-
ring ontstaan, omdat het begrip van de
essentie van liefde niet helder is, en
we in de ontdekkingstocht van liefde,
sterke emoties verwarren met liefdes-
kracht!
In onze aura, waar liefdesenergie aan ons
gewaar wordt, heerst een bepaald even-
wicht in onszelf, wat in contact met een
ander graag dat innerlijk anker wil be-
houden. Als die liefdeskracht medeleven
voelt, vreugde en hartstocht, raakt het
zelf niet in verwarring, maar groeit die
kracht juist door het in contact zijn met
die ander.
Een kind straalt deze evenwichtige kracht
vaak nog heel puur en zuiver uit naar de
omringende wereld, waar het later door
bewustwordingsprocessen beter bewust
wordt van de eigen essentie van liefde.
Volwassen liefde noemen we daarom eerder
compassie, waarbij we het stadium van
afhankelijke emotionele liefde ontstegen
zijn. De essentie van liefdesenergie is
daarom een ongelooflijk creatief veld van
bewegingen, waarbinnen onze persoonlijk-
heid zichzelf ontwikkelt.
Diezelfde energie kan een sterke genegen-
heid naar een ander voelen, waarbij het
innerlijk uitreikt naar dieander, die
door het maken van verbindingen groter
wordt, en zo tegelijkertijd toewerkt naar
een grotere verfijning, maar juist ook in
contact met een ander kan degraderen. Om-
dat de essentie van liefde in wezen een
universele kracht is, maakt juist die
energie, die in iedere cel van ons hart
klopt, het ons mogelijk "liefde voor an-
deren" te ervaren die anders zijn.
In contact met het hart, verdwijnen de
verschillen van het mannelijke of het
vrouwelijke, het verschil tussen culturen
en andere vormen van leven, en zouden we
alles wat leeft willen omarmen, waardoor
strijd in ons leven door de essentie van
liefde tot het verleden behoort. In wezen
is het gevoel van liefdeskracht zuiver en
sensitief, en dat is dan ook vaak een be-
langrijke reden waarom we gesloten of
angstig kunnen zijn, en er wantrouwen kan
bestaan om ons spontaan voor een ander te
openen, omdat er in het leven genoeg si-
tuaties waren, waar geen rekening gehou-
den werd met die subtiele kracht. Die
kwetsbaarheid waar we onszelf afgesloten
hebben kan alleen weer open gaan, als we
eerst het contact met ons eigen innerlijk
terug gevonden hebben, en we in ons eigen
hart zelfstandig voelen en begrijpen wat
liefde is. De essentie van liefde blijft
in wezen onaangetast, waar we als persoon
alle vormen van liefde ervaren.
Zo groeien we toe naar meer bewustzijn,
dat ons door liefde gegeven wordt.


7. Liefde en moederschap.

Moederliefde bestaat bij de gratie van de
man-vrouw relatie, want zonder de man kan
een vrouw geen moeder worden. Tegelijk
bestaat deze liefde ook door het nieuwge-
boren kind, want zonder dat kwetsbare
nieuwe leven, kan de vrouw geen moeder-
liefde ontwikkelen. Voordat moederliefde
zich dus kan ontvouwen, zijn er bepaalde
restricties verbonden aan deze taak. Een
moeder geeft in eerste instantie een deel
van haar lichamelijke kracht aan het kind
waarbij zij voor 9 maanden verbonden is
met een vrucht, die op basis van haar
kracht gedijt.
In deze periode ontwikkelt zich niet al-
leen het kind, maar gaat er op een ener-
getisch niveau een nieuwe fase in, in de
ontwikkeling van de aanstaande moeder. De
energie stuwt haar op, waardoor ze door
de verbinding met de ongeboren ziel, de
mogelijkheid heeft haar hart open te
stellen en ze in staat is, in contact te
treden met haar intuïtie. Zo kan ze op
een natuurlijke manier leren afstemmen op
haar eigen lichaam en die van het kind,
en zo al deze veranderingen in lichaam en
ziel helder leren waarnemen, waardoor
haar bewustzijn groeit. Na de geboorte is
het in principe alleen de moeder waar het
kind om vraagt, en zelfs schreeuwt, en
verlangt het kwetsbare jonge leven
slechts naar melk en geborgenheid.
Dat het moederschap meer inhoudt dan het
geven van de borst en het verschonen van
de luier blijkt dan uit de kracht van
liefde, die alleen de moeder in staat is
te geven. Zou dat niet het geval zijn,
zouden alle wetten waarop het leven is
opgebouwd niet bestaan.
De vrouw die in verwachting is transfor-
meert van vrouw naar moeder, maar als de
vrouwelijke kracht haar balans verliest
in afhankelijkheid, leidt dat tot ontaard
moederschap. De verantwoording van de
vrouw en de man die samen een kind maken
verdubbelt zich, want door de keuze een
kind te willen geven ze tegelijkertijd
een andere levende ziel de kans een leven
op aarde te krijgen, waardoor ze niet
meer alleen voor zichzelf verantwoorde-
lijk zijn. De moederliefde is het beste
voorbeeld, van de ingeboren éénheid van
liefde!
In alle andere gevallen van liefde, moe-
ten er juist verschillen en afgescheiden-
heid overwonnen worden. De moeder en het
kind ontwikkelen tijdens de zwangerschap
een liefde, die de moeder in de over-
gangsfase naar volwassenheid van het kind
weer los moet laten, en daarin krijgt
liefde de kans te transformeren.
In deze unieke situatie, die in geen an-
dere vorm van leven te evenaren is, vindt
een wezenlijke groei in liefde plaats,
wat meestal gepaard gaat met zielen uit
vorige levens, waar goedgemaakt wordt.
In deze aura van jong geboren levens-
kracht, voelt iedereen die in contact
komt met een "jonge moeder met kind" hoe
heilig die kracht is, en dwingt op basis
van dat ingeboren besef respect af.
De liefde van de moeder, die door de va-
der ondersteund wordt, vormt de basis van
alle andere vormen van liefde, waarop al-
le wetten van het verdere verloop van al-
les wat leeft gestoeld is. Omdat moeder-
gevoelens meestal onder de noemer
"liefde" gevangen worden, en er geen
professionele vorm van moederschap ont-
wikkeld is in opleiding of studie, func-
tioneert de moederliefde tot op heden nog
steeds op basis van vanzelfsprekendheid,
en vindt het zijn weg via gewoonte en
traditie. De meeste vrouwen willen moeder
worden op basis van gevoel en is er nog
geen verder bewustzijn ontwikkeld over de
essentie van moederschap, en de gevolgen
ervan.
De wet van liefde heeft op deze manier
nog geen kans gehad zich te verdiepen, en
staat de zuil van moederliefde vaak nog
op zich, zonder het besef dat het de hele
samenleving draagt!


8. Liefde en vaderschap.

Vaderliefde bestaat net als moederliefde
bij de gratie van de man-vrouw relatie,
want zonder de vrouw kan de man geen va-
der worden. Tegelijkertijd bestaat deze
liefde ook door het nieuwgeboren kind,
want zonder dat kwetsbare nieuwe leven
van moeder en kind, kan de man geen va-
derliefde ontwikkelen. Hierin zien we hoe
onderlinge afhankelijkheid op basis van
liefde de juiste balans zoekt, en zien we
net als bij de moederliefde dat er voor-
dat vaderliefde zich kan ontvouwen, be-
paalde restricties verbonden zijn aan de-
ze taak. Op het moment dat de man en de
vrouw één worden in lichamelijke zin, en
de zaadcel op zoek is naar de eicel,
baant de man zich een weg naar verant-
woordelijkheid.
De bevruchting is "het certificaat van
echtheid", en aan die stoffelijke verbin-
tenis zit een aura van zuivere kracht
verbonden, wat voor de rest van zijn le-
ven aan hem zal trekken. Bij het bevruch-
ten van een vrouw "haalt hij de vlieger
neer" die in de hemel reikte naar vrij-
heid, en zullen de levenslijnen van de
moeder en het kind hem "aan de grond hou-
den", waardoor zijn liefde in zijn hart
een juiste balans zal kunnen krijgen.
De diepte van de verantwoording van de
toekomstige vader heeft zijn wortels, net
als de moeder in ontelbaar vorige levens,
waarop de ziel die aangetrokken wordt af-
gestemd zal zijn. Daarom is het moment
waarop voor een kind gekozen wordt, én
het moment waarop het kind gemaakt wordt
belangrijk, omdat het een afspiegeling
zal zijn van het bewustzijn van alle be-
trokkenen, van dat specifieke moment. Dat
de liefde van het hart hierin centraal
staat en de vader de kans geeft om, als
het ware vanuit liefde "te strijden voor
groei", geeft aan dat het leven zoekt
naar het uitzuiveren van het verleden, en
ontwikkeling alleen vanuit echte kracht
geboren kan worden, waar vader en moeder-
schap aan ten grondslag liggen. Door
het vaderschap kan de man transformeren
naar een volwassenheid, waar hij diep van
binnen naar verlangt, en ontwikkelt hij
zo door zijn vrouw en het kind, zijn ge-
voel van liefde en verantwoordelijkheid!
Als de mannelijke kracht zijn balans ver-
liest in machtsmisbruik, is dat een teken
van ontaard vaderschap. Al de vormen die
op aarde vanuit die onwetendheid over
"macht en kracht" gestalte hebben gekre-
gen in kerk en staat, zoeken net zo lang
naar de juiste balans, totdat vrouwelijke
en mannelijke kracht in gelijkwaardigheid
aan elkaar zullen paren! Zolang die "wet"
zichzelf nog niet uitdrukt in onze aardse
realiteit, zorgt dat voor veel strijd en
onbeschrijfelijk leed, dat uit deze ver-
keerd vertaalde "vaderposities" is voort-
gekomen, totdat het zuivere bewustzijn
over vaderschap, in de getransformeerde
vorm van verantwoordelijkheid begrepen is.
In persoonlijke liefde zal daarom al zijn
handelen in overeenstemming willen komen
met de liefde voor zijn vrouw en kind, en
zoals de moeder leert omsterker te worden
in haar rol, zal de vader in een vorm van
overgave ontdekken dat de liefde van
nieuw kwetsbaar leven zijn hart opent,
waardoor hij zijn zuivere mannelijke
kracht kan ontwikkelen, en opgestuwd
wordt naar een helder bewustzijn, waarbij
zijn intuïtie door zijn groeiende gevoe-
ligheid ontwaakt.
Zijn moed en daadkracht worden beloond,
als de liefde van zijn vrouw en kind bij
hem terugkomen, en daardoor iedereen van-
uit een eigenheid tot ontwikkeling kan
komen. Daar waar de moeder de koesterende
kracht is, daar is de vader de ondersteu-
nende en beschermende kracht die groei en
ontwikkeling mogelijk maakt, en het kind
aan zijn hand, de wereld om hem heen spe-
lenderwijs ontdekt, waarin uiteindelijk
iedereen kan delen.


22. Onschuldige liefde.

Stemmen we ons af op onschuldige liefde,
dan beweegt onze intuïtie zich heel na-
tuurlijk naar die momenten in ons leven,
waar we ons bewust werden van onszelf, en
liefde voelden. Spelen in de natuur, waar
helder stromend water een zonnige indruk
op je maakte, en je uren kon kijken naar
die bewegingen en tijd niet bestond, zijn
momen ten van onschuldige liefde die je
met de natuur deelde. Jonge zachte dieren
maken eenzelfde indruk op de jonge kin-
derziel. Die onschuldige liefde groeit
uit naar een volwassen liefde, waar dat
respect voor dieren door zal werken en
als die liefde in het hart een zuivere
ervaring verankerd heeft, zul je diezelf-
de liefde in alles wat leeft blijven her-
kennen, waardoor die liefde zich als van-
zelf uit zal breiden. Een opgroeiend kind
is het levende voorbeeld van onschuldige
liefde. In dat proces zie je heel zuiver
hoe het de eigen grenzen zal proberen te
beschermen. Hoe krachtig die onschuldige
liefde is, zien we als een kind wakker
wordt uit een vredige slaap en de wereld
tegemoet lacht. Die kracht roept liefde
bij de ouders op, en zonder woorden wordt
er vanuit de ziel van het jonge leven
respect afgedwongen. Hier beweegt liefde
in een eenvoudig, onschuldig energieveld.
De ouders hebben de taak die onschuldige
liefde te beschermen en te koesteren, en
het kind te behoeden voor de invloeden
van buitenaf, die deze zuivere kracht kan
verstoren. De grenzen van onschuldige
liefde zijn flexibel, en zolang een kind
een stralende energie heeft weten we dat
"de heilige ruimte" van het kind nog in
tact is.
Onschuld is puur en nog niet besmet door
de ongevoeligheid van "de volwassen men-
sen wereld" waar de graad van onschuld,
door de geboorte van een kind op een hele
natuurlijke manier, opnieuw terug gevon-
den wordt. Het laat ons ook zien dat er
in armoede en oorlog geen kinderen gebo-
ren zouden mogen worden, en er eerst op-
lossingen gevonden moeten worden om uit
de gedegradeerde omstandigheden te komen.
Volwassenen zijn in wezen in staat om aan
te voelen, of in te zien, waar een kind
de ruimte kan krijgen om natuurlijk en
onschuldig op te groeien.
Als onschuldige liefde tussen volwassenen
openbloeit, is de kracht zuiver en in
respect, maar ook spontaan en vreugdevol.
In alles wat zich begint te ontwikkelen
pulseert onschuldige liefde, en is de
energie in tact, schoon en ongeschonden.
Een onschuldige staat is in wezen, de
"oorspronkelijke" staat!
Jong volwassenen dragen diezelfde energie
in zich, en is als een helder stromende
beek die zich een weg zoekt over de aarde.
Die jonge spontane energieke kracht leeft
vanuit creativiteit, dromen en idealen,
waar de kiem opgeslagen ligt om zichzelf
verder tot ontwikkeling te brengen. Als
een kind vanaf het begin van zijn of haar
leven die eigen creativiteit zou kunnen
volgen, en ondersteund zou worden, om
vanuit die oorspronkelijke ingeboren
kracht te leven, zou de toekomst er heel
anders uitzien. Nu zien we alleen enkele
zielen die sterk genoeg zijn die onschuld
te behouden, wat meestal door een talent
ondersteund wordt.
Ieder kind heeft een eigen unieke expres-
sie die pas tot bloei kan komen als de
liefde uit het hart sterk genoeg klopt,
om zichzelf vanuit die pure zelfexpressie
de wereld in te stuwen. Daarbij heeft het
kind in eerste instantie alleen de onder-
steuning en de liefde van de ouders nodig.
Hier komt tegelijkertijd in perspectief
dat er maatschappelijk nog geen ruimte is
om onschuldige liefde te laten kiemen,
zodat deze zuiverste vorm van liefde uit
kan groeien tot mooie zuivere individuen.


27. Sexualiteit en liefde.

Sexualiteit is het lichamelijke aspect
van liefde. Die kracht die in ieder li-
chaam beweegt, kan sluimeren en uitgroei-
en tot een aantrekkingskracht, maar er
kan ook weerstand tegen bestaan. Door de
taboe die door geloofssystemen ontstaan
is, kunnen we nog steeds niet openlijk
over onze lichamelijke verlangens of
weerstanden praten, waardoor die kracht
die in essentie met de ander wil paren,
veel vervormingen heeft gekregen. De oor-
spronkelijke bijzondere gevoelens van
sexualiteit verheffen ons, en daarom kan
er een intens verlangen zijn om die ander
"waar onze hormonen door aangeraakt wor-
den" te willen ontmoeten.
Door de liefde te bedrijven ervaren we de
éénheid, en in het korte moment van het
orgasme, ervaren we de lichamelijke één-
wording. De heftige gevoelens van ver-
liefdheid die bij het ontstaan van een
intieme relatie, ons aan niets anders
doen denken, en het verlangen naar licha-
melijk contact ons tot wanhoop kan drij-
ven, verdwijnt na verloop van tijd als we
"eindeloos" met elkaar gevreeën hebben.
Die onstuimige kracht die ons aanzet te
willen paren, verandert dan in een stroom
die ons lichaam verwarmt, en zo ons hart
kan bereiken! Als liefde paart aan seks-
ualiteit in een beginnende relatie, ver-
heft de relatie zich en wordt de basis
stabieler en stuwt de sexuele kracht het
hart op, waardoor de relatie ons leven
verruimt.
Sex zonder liefde degradeert het leven en
laat daardoor zien dat sexualiteit en
liefde een voorwaarde is om het leven te
verheffen, en de mens in staat is dat in
zuiverheid te vertalen in een liefdesre-
latie.
Bij dieren ziet de sexuele daad er juist
praktisch en zuiver uit, omdat het in-
stinct ervoor zorgt dat de soort in stand
gehouden wordt. Bij mensen gaat sexuele
omgang eerder om het genot en denken we
bij de ontdekkende fase in een relatie
niet als eerste aan kinderen. We blijven
zelfs ons hele leven verlangen naar een
lichamelijke bevrediging, waar het hart
tegelijkertijd ook een verlangen koestert.
Ons lichaam en onze geest hebben wat dat
betreft verschillende belangen, waarbij
het lichaam naar sex verlangt en de geest
naar de liefde van het hart zoekt, om in-
tegrale liefde te bevorderen. Het liefst
willen we een partner vinden die ons
trouw is en waar we een langdurige rela-
tie mee hebben. In wezen zijn we op zoek
naar onze ware liefde en zoals dieren
daar gigantische afstanden voor af kunnen
leggen, zo zoekt ons innerlijk naardie
andere helft. Sexuele kracht is daarom zo
sterk omdat het alles met het vervullen
van liefde te maken heeft en je diep van
binnen weet, dat een leven met die ander,
je tot ontwikkeling brengt.
De chemie die er door twee individuen kan
ontstaan kan ook met vorige levens reso-
neren, wat we door het ontwikkelen van
onze intuïtie beter leren herkennen. De
diepte van onze ziel brengt ons soms op
mysterieuze wijze in contact met elkaar.
Als zielen uit vorige levens elkaar spon-
taan herkennen is de kracht tussen beiden
nog sterker, maar vaak ook evenwichtiger,
wat de liefde van het hart en de lichame-
lijke aantrekkingskracht in een magische
balans samen laat bewegen. Dan ben je een
veredeld mens die door de sexuele kracht
uitgroeit tot een waardige persoonlijk-
heid! Parende bewegingen zijn in essentie
"transformatie bewegingen".
Als je de behoefte
voelt om die beweging te maken, dan weet
je dat er in je leven een diepe behoefte
is aan groei en verandering, die verder
reiken dan alleen het maken van een kind.
In dat kind zou je anders op een onbewus-
te manier je eigen ontwikkeling leggen.
Door de stuwende kracht van sexuele ener-
gie bevrucht je elkaar op een dieper ni-
veau, waar zaden van liefde zorgen voor
nieuwe groei en ontwikkeling.


29. Liefde en haat.

Als liefde omslaat in haat, verandert een
gevoel van aantrekkingskracht in een ge-
voel van weerstand en afkeer, voor jezelf
of een ander. Nu zijn wij als mens in
staat, iets groter te maken dan het in
wezen is, maar datzelfde gaat ook op als
we iets kleiner maken, waardoor het min-
der erg lijkt, en we in dit geval haat
niet herkennen wanneer het begint wortel
te schieten. Daarin verschilt een mens
met een dier, het voelt genegenheid en
dat kan uitgebreid worden, waardoor ont-
wikkeling mogelijk is, en dat plaatst een
mens op een hoger niveau dan een dier,
dat alleen vanuit instinct leeft, en
daardoor juist constant en zuiver vanuit
dat specifieke gedrag leeft. Ontaarding
van zijn gedrag komt vaak alleen, door
toedoen van de mens. Hierin zien we dat
een mens iets tot ontwikkeling kan bren-
gen, maar ook door zijn eigen handelingen
en gedrag kan degraderen! Hierin zoekt
het hart constant een eerlijke balans.
In een relatie kan de balans naar liefde
overhellen, maar kan diezelfde balans ook
naar haat over gaan hellen,waardoor op
zulke momenten van conflict de balans
schommelt tussen liefde en haat. Als het
moment waar liefde in haat verandert niet
herkend wordt, en er een negatief mecha-
nisme in werking gezet wordt, waarbij de
ene partij de ander begint te beschuldi-
gen, wat op een verbale of non-verbale
manier kan, waardoor er een voedingsbodem
ontstaat voor afkeer en weerstand, wat in
wezen haat is, begint de relatie langzaam
en ongemerkt te ontaarden.
Als dat patroon eenmaal gestart is,
zal het moeilijk zijn dat te keren en kan
het leven afglijden naar rechtszaken, om
uiteindelijk het eigen gelijk bevestigd
te krijgen, waarbij het echte inzicht
uitblijft,omdat het zaad van het aller-
eerste conflict uit het geheugen verdwe-
nen is. Omdat we extreme voorbeelden van
haat in oorlogen gerealiseerd zien, den-
ken we dat wijzelf geen haat kennen, maar
toch is het belangrijk te beseffen dat
gevoelens van haat en liefde, dichter bij
elkaar liggen dan we zelf beseffen. Het
is immers de keerzijde van dezelfde me-
daille. Het omslagpunt is kort en krach-
tig, en is het alleen al de vraag in hoe-
verre we onze gevoelens van woede, weer-
stand en afkeer kunnen erkennen, om ze te
kunnen hanteren, zodat ze niet onderhuids
uit zullen groeien tot monsters die door
middel van ons eigen lichaam uitgeleefd
worden en geleidelijk bezit van ons nemen
en zelfs ziektes veroorzaken, zonder dat
we dat zelf in de gaten hebben.
Haat zit in agressief gedrag en dat vonkt
maar al te makkelijk met anderen die ook
op "het punt van ontsteken" staan.
Het verschil van agressief gedrag en as-
sertief gedrag is om het vermogen te heb-
ben de onderlinge communicatie aan te
zetten, om de liefde weer in balans te
brengen. Iedereen heeft het in zich om
van een gevoelige liefdevolle persoon-
lijkheid, te veranderen in een woedende,
onredelijke persoon, die uit kan groeien
tot een harde wraakzuchtige crimineel.
Door bepaalde omstandigheden, waar geld
en materie, of het ontbreken ervan, ie-
mand dusdanig tot wanhoop gedreven heeft,
blijkt een persoon die vervuld is van
haat, in staat te zijn een moord te be-
gaan, om zichzelf uit het dieptepunt van
het ontaarde leven te redden.
Uit het verleden weten we dat het ver-
schil tussen arm en rijk, mensen tot re-
volutie heeft aangezet, waar de gevolgen
verstrekkend zijn, en de verschillende
klassen nooit meer tot liefde komen. Al
die bewegingen beginnen in ons eigen hart
en daarom is het belangrijk dat omslag-
punt, waar liefde in haat verandert, op
tijd te herkennen!


79. Liefde en engelen.

De verbindende kracht van liefde strekt
verder dan alleen de aarde. Door een op-
recht en zuiver verlangen om te willen
leven, te groeien en te delen in goedheid
en liefde, zetten we een energie in bewe-
ging waar engelen ons in begeleiden.
Omdat de aard van liefde een "uitwissel-
ende energie" is tussen zielen, zullen
wij onszelf op aarde in eerste instantie
op een bepaalde manier voor de engelen
uit de geestelijke sferen open moeten
stellen, om begeleiding te kunnen
ontvangen.
Vanuit het geloof zijn we geneigd te den-
ken dat de begeleiders uit de sferen ons
leven sturen, wat gedeeltelijk zo kan
zijn, maar wij zijn geen pionnen in de
hand van God. We hebben een eigen verant-
woordelijkheid om ons eigen leven rich-
ting te geven door onze vrije wil, en
kunnen onszelf openen voor de positieve
invloed van geestelijke wezens.
Naarmate onze gevoeligheid groeit en we
bereid zijn onszelf te openen, kunnen ze
ons op energieniveau benaderen en daar-
door beter bereiken. We zijn geneigd al-
leen de begeleiding van engelen te aan-
vaarden als er rampen gebeuren, of juist
door "het engeltje op onze schouder", de-
ze eventueel voorkomen kunnen worden.
Dat geeft aan dat ons beeld van deze re-
latie, die alleen vanuit liefde en zui-
verheid bestaat, éénzijdig zou zijn, maar
in feite eerder laat zien dat wij de sub-
tiele kracht van onze beschermers en be
geleiders, nog niet echt in ons bewust-
zijn hebben toegelaten.
Een engel leeft eigenlijk in ons bewust-
zijn een verborgen leven. Wij zijn nog
niet genoeg in staat de vrede en de rust
toe te laten, omdat we in ons leven de
zichtbare realiteit laten domineren.
In onze fantasie kunnen we daarentegen
misschien ook wel stiekem dromen van een
geestelijke wereld die ons constant in de
gaten houdt, en we vanuit onze onwetend-
heid een beeld gevormd hebben dat de en-
gelen er altijd zijn, waardoor deze hei-
lige subtiele kracht als een romantische
vanzelfsprekendheid in ons leven, voor
een soort zelfhypnose zorgt. Beide situa-
ties zijn onwerkelijk en gebaseerd op on-
bewuste beeldvorming, wat deels ook te
maken heeft hoe engelen in het verleden
en nu afgebeeld zijn. We kennen ze van
heel ver weg uit Bijbelse verhalen, waar
alleen hele bijzondere mensen een ver-
schijning van een engel kregen en daarbij
hoorde dan ook een belangrijke boodschap,
waardoor wij denken dat wij niet zulke
bijzondere personen zijn en een engel
niets met ons te maken heeft. Aan de an-
dere kant zijn de babyengeltjes van nu,
die als massaproduct overal te koop zijn,
als mode artikel, ook geen realistisch
beeld van de engelen die als zuivere we-
zens in de hiërarchie van liefdeskracht,
vertegenwoordigers van de hemelse sferen
zijn.
Door ons te concentreren in meditatie en
in contemplatie of in de nacht als we in
het donker het contact met ons innerlijk
heel natuurlijk ervaren, kunnen we ons
afstemmen op het wezen van een engel, en
zal eerder ons hart geraakt worden, waar
het beeld in eerste instantie niet zo
heel belangrijk is. We zouden eerder
schrikken, als we de lichtgestalte bij-
voorbeeld naast ons bed zouden zien staan
in het holst van de nacht wanneer we van-
uit de diepte van ons hart oprecht vragen
om begeleiding. Een geestelijk wezen die
bereid is af te dalen uit de sferen, om
ons te ondersteunen en te begeleiden,
laat zien dat wij meer zijn dan alleen
ons eigen beperkte zelfbeeld, waar juist
een engel onze werkelijke essentie ziet
van licht, liefde en kracht.


104. Stromende liefde.

Stram is onbuigzaam en stromend is vloei-
end. Zacht stromende liefde voelt daarom
heel vanzelfsprekend, wat eigenlijk ook
natuurlijk is, want wat dicht bij de bron
komt raakt de essentie, wat in dit geval
de heldere stromende liefde is. Het ge-
voel van stromend geeft ons daarom ook
hét geluksgevoel, wat aangeeft dat er een
gezonde balans in ons lichaam gestabili-
seerd is.
Stromend is daarom een lévende stroom die
door het hart ons bloed gelijkmatig laat
circuleren, en door de longen aangeblazen
wordt, opgestuwd door de kracht van het
bloed uit de bron van onze geest, "ons
kleurrijke beweeglijke energielichaam".
Bij stromende liefde bewegen dus lichaam
en geest in de juiste balans, wat zich
uit in een zachtmoedig goedaardig karak-
ter, dat als een zuivere beek, kabbelend
door het landschap glijdt.
Op aarde stromen de rivieren naar de zee
toe, en door verdamping ontstaat er weer
regen en zo blijft die cyclus in onein-
digheid doorgaan. De watervallen en on-
stuimige bergrivieren brengen ons in con-
tact met die vormen van liefde, waar gro-
te verschillen overwonnen moeten worden
en je meegesleurd wordt binnen die over-
weldigende kracht.
Stromende liefde reguleert ook ons leven,
en laat net als eb en vloed zien dat het
een opkomende kracht en een afnemende
kracht heeft, wat met de maan mee beweegt.
Daardoor stroomt water, want anders zou
alles stil staan en zou de groei stagne-
ren. In die beweging stromen we allemaal
ongemerkt mee en ontmoeten we verschil-
lende vormen van liefde. In die levenszee
van energie is het daarom belangrijk die
verschillen te leren onderscheiden, met
welke we meestromen, welke tegen de
stroom ingaan en welke sneller of langza-
mer stromen dan wijzelf. Hoe hebben we
tot nu toe met onze liefdesrelaties mee-
gestroomd? In een onbewuste stroom worden
we willekeurig meegenomen, en belanden we
in een leven dat ons ook weer met andere
stromingen in contact brengt. De onbewus-
te stroom brengt ons per toeval in con-
tact met anderen, en zo blijven we door-
gaan tot we te diep met iemand in zee
gaan, of misschien in stilstaand water
terecht zijn gekomen.
Als liefde niet meer stroomt en ons leven
stagneert, is het tijd om het tij te ke-
ren en zelf richting te bepalen, waardoor
je je hoogstpersoonlijke eigen energie in
beweging brengt. Zo'n periode gaat samen
met het verwerven van zelfinzicht en me-
ditatie, waar we naar binnen leren keren
en we in het "meer van vrede" ons eigen
gezicht weerspiegeld zien, waar we dan
ons ware Zelf ontdekken.
Zacht stromende liefde komt dan voort uit
je eigen kracht, waardoor je in die
vloeiende beweging je "eigen levensritme"
vindt, en je in staat bent je eigen
stroom te zuiveren, maar vooral vanuit de
liefdeskracht van je ziel de partner her-
kent, die vanuit een zelfde bron stroomt.
Door samen te stromen, wordt de kracht
sterker, en daardoor ontstaat een geza-
menlijke kracht, waar ook weer anderen in
mee zullen stromen. Zo ontstaat er een
vruchtbaar gebied dat vanuit bewustzijn
zichzelf vernieuwt, en langzaam naar ver-
vullende liefde door blijft stromen.
Onzuivere invloeden zullen je levensener-
gie onbewust vervuilen, en zo leer je ge-
leidelijk het zuivere van het onzuivere
te onderscheiden, wat je levensloop rich-
ting zal geven, door de heldere stroom
van je eigen hart te volgen. Stromende
liefde zal daardoor inspiratie ontvangen
uit andere dimensies van het leven, waar
nog meer liefde samenstroomt, en aan
kracht zal toenemen en we verwonderd zul-
len ervaren, hoe groei en liefde in alles
samenstroomt.


127. Liefde en spiritualiteit.

Wij zijn als mens opgebouwd uit verschil-
lende lagen, waar we alleen naar kunnen
kijken, als we ons hogere denken openen,
en zo leren begrijpen hoe al die lagen in
onze ziel hun bestaansrecht hebben.
Hierin staat liefde centraal en heeft dat
hele veld van complexiteit toch een heel
eenvoudig midden in samenspel met de een-
voud van het moment zelf. Dit is wat er
in meditatie gebeurt en we vanuit een
persoonlijke keuze gaan zitten, en in ons
eigen wezen afdalen, en contact maken met
de complexiteit van onze eigen geest.
Tijdens het leren kennen van onze eigen
essentie, ontmoeten we in die geheime ge-
bieden van ons wezen stapsgewijs alle
thema's die om aandacht vragen, en we op
basis van die zelfstandige aanpak aan een
schoonmaakactie kunnen beginnen. Alleen
al in dit leven zijn er heel wat gebeur-
tenissen die nog niet begrepen of ver-
werkt zijn, met andere woorden: "bestan-
den die nog nooit zelfstandig geopend
zijn".
Onze spiritualiteit heeft zijn oorsprong
in geloofsdenken waar al in vorige levens
in geïnvesteerd is, waardoor er in dit
leven op een bepaald moment een opening
ontstaat, en we opeens met onze spiritue-
le essentie in contact komen. We kunnen
onszelf pas op het spirituele niveau ver-
der tot ontwikkeling brengen als al die
overvolle bestanden van ons innerlijk
opgeschoond zijn, en we onze problemen
opgelost hebben. Als we dat niet doen, en
in onze onwetendheid onszelf af gaan
stemmen op onze geestelijke vermogens,
terwijl we nog rondzwemmen in een poel
van onverwerkte gevoelens, waar we onze
zelfstandigheid op aards niveau over het
hoofd zien, zal dat ons op een bepaald
moment een halt toeroepen. We zien dan
ook dat ons totale Zelf een heel zuiver
functionerend systeem is, wat door ons
hart geleid, een grens getrokken heeft,
en we als het warevoor de muur van onwe-
tendheid staan.
Op die "witte muur" zien we dan de pro-
jectie van datgene wat ons weerhoudt onze
spiritualiteit verder te ontwikkelen,
en worden we met zachte hand weer naar
dat specifieke punt gebracht, dat in ons
bewustzijn wil komen, zodat we daarna
weer gezuiverd in contact komen met ons
spirituele lichaam. De liefdeskracht pro-
beert hierin telkens in al die ontwikke-
lings processen, de juiste balans met
onze aardse fysieke realiteit te behouden
omdat spirituele energie zonder die hart-
kwaliteit, hard en meedogenloos kan zijn
of zelfs verwrongen kan raken, waardoor
het de realiteit uit het oog verliest.
Onze geest "ons onstoffelijk wezen" kan
onder invloed van allerlei stromingen van
geloven, sektes en spirituele genoot-
schappen, allerlei informatie opnemen,
wat in ons eigen leven naar een vertaling
en aanpassing zoekt, waardoor het bruik-
bare informatie wordt zodat het ons dage-
lijks leven kan verheffen. Hierin is het
belangrijk onze zelfstandigheid te vinden
waar ons gevoel van liefde, in contact
met ons spirituele bewustzijn, de weg
wijst.
In relatie met anderen zullen we in deze
gecompliceerdheid, zelf in moeten leren
schatten waar we trouw zijn aan onszelf,
en hoe we in relaties onze spiritualiteit
openlijk tot expressie kunnen brengen,
zonder er geheimzinnig over te hoeven
doen, en juist liefde hierin de meest
eerlijke graadmeter blijkt.
De functie van ons lichaam is dan als
"een membraan", dat als een zuiverings-
station werkt. Hierin zien we dat spiri-
tualiteit alleen zichtbaar wordt, als
alle aspecten van het leven in je lichaam
en rondom jezelf vanuit het hart in de
juiste balans bewegen, waar spirituali-
teit één onderdeel van is.


132. Liefde en de regenboog.

We zijn binnen liefdesrelaties, of in het
scheiden van diezelfde relaties, maar al
te vaak geneigd alles in een zwart-wit
positie te zien. Onze houding wordt daar-
door beperkt tot eenzijdig gedrag van,
"ik hou wel van jou" of "ik hou niet van
jou", wat bij kinderen hetzelfde gaat in
het welles nietes spelletje, en we elkaar
daarom op die manier levenslang gevangen
kunnen houden.
Daarmee beperk je jezelf en de ander open
te gaan voor het rijke palet van kleuren,
dat juist in een liefdesrelatie door el-
kaars eigenheid begint te leven! Zoals de
regenboog pas zichtbaar wordt in een at-
mosfeer, waar de donkere lucht samen gaat
met de straling van de zon, die in de re-
gen of nevel "een kleurenboog" creëert,
zo staan mensen in een relatie ook tel-
kens in allerlei "veranderde weersomstan-
digheden" tegenover elkaar.
Buiten het feit dat er soms donkere wol-
ken overtrekken en we elkaars "zon" kun-
nen verduisteren, leven we meestal op ba-
sis van de maan, en spiegelen we ons aan
elkaar. In die atmosfeer kijken we elkaar
nooit echt in de ogen, en communiceren we
beperkt, waar het zwart-wit denken resul-
teert in hetzelfde eenzijdige gedrag.
In deze grijze luchten verschijnen niet
snel de regenbogen wat zich weerspiegelt
in een leven dat gebukt gaat onder
depressie en stil verdriet.
Alleen als we onze harten voor elkaar
kunnen openen, stralen we vanuit onze ei-
gen liefdeskracht, en zal in het vuur van
onze ogen te zien zijn, of de zon doorge-
broken is, en er niets is tussen deze ge-
liefden dat het licht van elkaars ziel
blokkeert. In die liefde is onze eigen
"hartzon" in een juiste verhouding met de
ander gekomen, en door die kracht wordt
het zwart-wit gedrag overtroffen en
breekt het licht door, waar al onze kleu-
ren in opgenomen zijn.
De zon in jezelf zal dan in relatie met
de ander, in allerlei verschillende situ-
aties, zorgen voor de mooiste regenbogen!
Daar waar bepaalde levenssituaties over-
schaduwd worden door donkere wolken, zal
de zon juist door dat licht van aange-
voeld verdriet verlichting geven, en je
openen voor een nieuwe werkelijkheid,
waar het licht van zoveel kleuren kan
gaan stralen! De verwondering die een re-
genboog als vanzelf bij je oproept en je
van puur geluk vervult, is precies het-
zelfde moment, als wanneer er in jezelf
datzelfde licht en donker in perspectief
straalt, en je gevoel opeens de kleuren
ervaart van een volle levende ervaring,
waar groei en beweging is. In dat geval
ben je niet bang voor de schaduw van je
eigen licht en kun je met alle aspecten
van je persoonlijkheid omgaan, waar in
relatie met anderen, de regenboog van je
eigen wezen harten verbindt.
De kracht van liefde heeft dan het zwart
en wit geïntegreerd en staan wind, regen,
storm en donderwolken symbool voor veran-
derende tijdelijke situaties, waar de
stralende kracht van de zon in iedere si-
tuatie naar het juiste licht zoekt. In
het breekpunt waarop de dag overgaat in
de nacht, en we geconfronteerd worden met
het zwart-wit van het leven, is het be-
langrijk te beseffen dat we grotendeels
zelf de weersomstandigheden in ons eigen
leven creëren.
We zijn in staat de wolken boven ons ei-
gen hoofd opzij te drijven, waar dan het
licht door kan breken, waar de tranen van
ons verdriet de mooiste regenbogen open-
baren. Als de atmosfeer daarna weer op-
klaart, en we de frisheid van de gezui-
verde natuur er varen, weten we dat we
leven, en aan verandering onderhevig
zijn!


141. Liefde en afwijzing.

Liefde komt in perspectief door het
pijnlijke fenomeen, afwijzing. Bij een
afwijzing worden we niet geaccepteerd en
onverrichter zake weggezonden. We worden
dan niet in andermans leven toegelaten,
en niet geaccepteerd, omdat de ander wei-
gert nog verder contact met ons te maken.
Hierbij staan we met onze gevoelens van
liefde behoorlijk in de kou! Op dit cru-
ciale moment waar je met afwijzing gecon-
fronteerd wordt, leren we tot op heden
nergens hoe we die gevoelens van diepe
teleurstelling moetenverwerken.
Wel bestaat de mogelijkheid om in thera-
pie naar onze gevoelens te kijken, en
door er contact mee te maken, onder pro-
fessionele begeleiding, kan het helpen om
het gevoel van afwijzing te boven te ko-
men. Anders verdwijnen deze onbehaaglijke
gevoelens naar de diepten van onze ziel,
waar ze ons leven zullen verzwaren.
De liefde die juist een mooie opening gaf
en hoopvol onze gevoelens in beweging
bracht, keren nu terug naar ons eigen
hart, waar ze opnieuw zullen gaan zoeken
naar een vervullende liefde. Toch voelen
we diep verdriet op zulke momenten en er-
varen we het leven als ondraaglijk, en
kijken we in een donkere toekomst waarin
we denken, altijd te zullen blijven.
In het dieptepunt van onze gevoelens heb-
ben we meerdere keuzes om met dit ver-
schijnsel, van het verdriet van afwijzing
om te gaan, waardoor het perspectief in
ons leven zich zal verruimen. Als je in
de afwijzing blijft steken sluit je je-
zelf af, en maak je de onbewuste keuze om
in de slachtofferrol te blijven zitten,
waar je uiteindelijk zelf aan ten onder
kunt gaan.
Uit de praktijk blijkt dat in zo'n situa-
tie iemand in staat is zichzelf van het
leven te beroven, en lijkt het in dit
dieptepunt de enige oplossing, om het ei-
gen leven te beëindigen. Dan sluit het
perspectief zich, waar je als ziel voor-
bij dit leven alsnog geconfronteerd zult
worden dat de dood niet bestaat, en je
alsnog de situatie onder ogen moet komen.
Het is dan de grote vraag, hoe dat proces
dan zal verlopen!
Op aarde hebben we de kans om vanuit een
wanhoopsgevoel naar het licht te reiken,
en kan er vanuit dat dieptepunt een ont-
wikkeling op gang gebracht worden. Als je
dan in staat bent op eigen kracht uit die
duisternis te klimmen, heb je een belang-
rijke stap gezet op je levensweg van de
ware ontwikkeling van jezelf en je ziel.
Je bent dan in staat die ongelukkige po-
sitie te overwinnen. Vanuit onmacht kan
het moeilijk blijken om te begrijpen, om
welke reden de afwijzing nou eigenlijk
een feit werd. Het gevaar bestaat de an-
der de schuld te blijven geven, waardoor
er geen inzicht komt. In principe wordt
afwijzing het meest pijnlijk, als er nog
geen zelfstandigheid bereikt werd, en in
dat stadium, de oudere niet de liefde op
kon brengen, waardoor degene die nog af-
hankelijk was, ongelukkig achterblijft.
Als iemand niet in staat blijkt een
groeiproces door te maken, is dat een ge-
miste kans, en is het te betreuren dat er
samen geen groei doorgemaakt kon worden.
Het gevoel van afwijzing is dan in wezen
de pijn van een onvervulde kans in liefde
te delen en daardoor te groeien. In een
volgroeide situatie zou deze vorm van af-
wijzing immers niet bestaan omdat ieder
dan al een zelfstandigheid bereikt zou
hebben, en vanuit die positie niemand
meer verantwoordelijk is voor de ander.
Door een afwijzing zonder heldere commu-
nicatie kan veel verwarring ontstaan,
waar de ene persoon indirect macht over
de ander uitoefent! In zo'n geval is het
van belang eerlijk te kijken of er wel
sprake van zuivere liefde was. Bij het
verliezen van iemand, blijft het daarom
belangrijk de pijn te erkennen, waar je
na een bewustwordingsproces, sterker uit
tevoorschijn komt.


142. Liefde en genegenheid.

Binnen het vraagstuk liefde, zien we dat
meestal "de heftige gevoelens" in inter-
menselijke contacten, het winnen van "de
subtiele gevoelens van genegenheid", die
blijken minder aantrekkelijk te zijn.
Waarom zijn de eenvoudige eerlijke gevoe-
lens van genegenheid niet genoeg, en zijn
we eerder geneigd bij een gevoel van ver-
langen, lichamelijk intiem met elkaar te
willen zijn, om zo elkaar ongemerkt in
bezit te willen nemen? Door lichamelijke
intimiteit daal je dieper af in iemands
innerlijk, waar het zonder te beseffen
diepe indrukken nalaat in het gevoelsli-
chaam, waar we onszelf later van af kun-
nen vragen, of het wel een meerwaarde was
om meteen naakt in elkaars armen te
liggen.....
Komen we er gaandeweg achter dat gevoe-
lens van genegenheid ook waardevol zijn,
als we het ontstane "spanningsveld" be-
houden, en we genieten van elkaars gezel-
schap en liefde ervaren, zonder meteen
die bloem te willen plukken, zodat het
maar een beperkte levensduur heeft?
Zoals kinderen ook graag alles willen
hebben, en na er even mee gespeeld te
hebben alweer verveeld zijn, en het na
een poosje weer links laten liggen, zo
gaan wij ongemerkt ook met elkaar om als
we elkaar te gretig willen leren kennen,
maar niet beseffen dat er daarna niets
meer te ontdekken valt.
Zoals diezelfde kleine kinderen meteen
iets in hun mond stoppen, en op die ma-
nier contact maken reageren wij in een-
zelfde reflex en zijn we blijkbaar moei-
lijker in staat, elkaar op een respecta-
bele afstand te leren kennen, "we willen
elkaar proeven en het liefst consumeren",
wat eigenlijk een hele basale manier van
omgang is. We zien niet dat we dat type
gedrag niet ons hele leven lang vol kun-
nen houden, omdat we anders wel een heel
spoor van afgedankte relaties achter la-
ten, waar we nooit echt het stadium be-
reikt hebben, werkelijk vanuit het hart
een liefdesrelatie aan te gaan.
Kunnen we hieruit concluderen dat "gene-
genheid" in wezen veel dieper gaat, als
we bij het bemerken van deze wederzijdse
aantrekkingskracht proberen te begrijpen
waar die verwantschap vandaan komt?
In die ontdekkingstocht komt er dan ruim-
te om elkaar echt te leren kennen, maar
zullen ook verborgen verlangens zorgen
voor antwoorden, die we nooit gevonden
zouden hebben als we niet op basis van
gezonde grenzen met elkaar in contact wa-
ren getreden!
Door de groeiende affectie voor elkaar
ontvouwt ieders leven zich, en door die
vrijheid is er meer ruimte om bij de es-
sentie van specifieke liefde gevoelens te
komen, dat er frustratie of geheimzinnig-
heid hoeft te zijn. In die openlijke
liefdesverklaring dat er een wederzijdse
genegenheid bestaat, die niet met een ge-
wone vriendschap te vergelijken is, maar
diepere persoonlijke gevoelens raakt,
groeit dan wederzijds respect waar waar-
digheid uit ontstaat.
Hier onderscheiden intieme relaties zich
van liefde en genegenheid, en zou je zo'n
ongewone relatie een "veredelde vriend-
schapsrelatie" kunnen noemen. In die om-
gang is er vrijheid om over van alles uit
te wisselen, en ondanks die gevoelens van
genegenheid, hoef je elkaar niet te "be-
zitten", zoals in een vaste relatie. Bij
deze vorm van liefdevolle genegenheid,
spiegel je elkaars "archieven" in
vrijheid.
Omdat deze manier van omgang nog niet
duidelijk zichtbaar is in onze samenle-
ving, zal duidelijk worden wat deze nieu-
we vorm van liefde kan creëren.
In openheid en zelfbewustzijn én respect
groeit liefde dan op een hele volwassen
en tijdloze manier, die alle obstakels
van deze "onmogelijke liefdes" lijkt te
overbruggen!


153. Liefde en karma.

Zoals we allemaal "de wetten" kennen die
maatschappelijk gebruikt worden om de or-
de te handhaven, zo bestaan er ook geest-
elijke wetten, die vanuit diepere dimen-
sies orde brengen. In het eerste geval
staan we voor de rechter om onszelf te
verantwoorden, en in het tweede geval
staan we voor onszelf, en kijken we in de
spiegel van onze eigen ziel. We zullen
vroeg of laat inzicht krijgen in ons ei-
gen handelen en gedrag, en dan beginnen
we pas te begrijpen waar het leven op
aarde voor bedoeld is, en ontwaakt ons
hart. Nu weten we wel dat er karma be-
staat, en hebben we een vaag idee van de-
ze wet, "waar het totaal van iemands goe-
de en slechte daden in vorige levens, het
lot in een volgend leven zal bepalen".
In onze westerse cultuur binnen het
Christendom kennen we "het lot" waar we
ons enigszins bewust zijn van een levens-
loop, en gebeurtenissen voorbestemd kun-
nen zijn.
Deze wet van oorzaak en gevolg wordt in
het Oosten dus karma genoemd, maar komt
uiteindelijk op hetzelfde neer, waar bij-
na alles in ieders leven is geregistreerd
en zou je het kunnen zien als de zwarte
doos die bij een vliegtuig ongeluk "onge-
zien" alle gegevens opgeslagen heeft. Zo
dragen wij onze eigen gegevens mee, waar-
bij ons bewustzijn vanuit een andere di-
mensiewel degelijk alles registreert,
terwijl wij op aarde denken er met een
beetje steggelen van af te komen.
De liefde is daarom een soort "maatregel"
om te weten hoe we ons voelen, en of we
nog binnen de grenzen van het zuivere
menselijke gedrag functioneren. De kans
bestaat dat we degraderen of juist te
hoog gaan zweven, en daardoor in beide
gevallen niet de essentie raken van het
leven, en we het begrip verliezen waar
het allemaal om bedoeld is.
In dit geval is liefde een wet, "een
waarheid" waar niet mee te spelen of te
spotten valt.
Wie zal ons ter verantwoording roepen?
Uiteindelijk doen we het zelf, en zullen
we onze eigen antwoorden krijgen die van-
uit de eigen zielskracht in ons bewust-
zijn zullen opkomen.
De zelfwerkzaamheid in ons hart zal dan
op een bepaald moment uit eigen beweging
op gang komen, en alles goed willen maken
wat we in het verleden vanuit onwetend-
heid fout gedaan hebben.
De hele cyclus die dan is afgelegd zal
uiteindelijk een feilloze weerspiegeling
zijn van onze eigen persoonlijke ontwik-
keling, en door er zelf inzicht in te
hebben gekregen, is op dat moment "leven
op aarde" niet meer noodzakelijk en gaat
ons leven verder in de sferen. Daarom is
het zo belangrijk om een goed mens te
willen zijn, want door wraak en verkeerde
daden stellen we onze eigen "verlossing"
als het ware steeds verder uit.
De weg naar bevrijding is de wet van kar-
ma, waarbij we al ons handelen, en ons
eigen leven uitzuiveren, in relatie met
anderen, waar iedereen zijn eigen levende
voorbeelden heeft. Dat verklaart waarom
liefde de enige optie is, om op basis van
openheid en eerlijkheid met elkaar om te
gaan, waarbij ieder individu streeft naar
rechtvaardigheid, waar liefde uiteinde-
lijk uit voortkomt.
Vanuit die eenvoud creëren we onze eigen
toekomst, en verklaart daarom ook waarom
er zoveel verschillen tussen mensen be-
staan, en waarom we in een bepaald gezin
geboren worden. Dat is geen toeval, dat
is de wet van karma, waardoor we via aan-
trekken of afstoten, door de wet van oor-
zaak en gevolg, door middel van liefde
groeien en daar een aards leven voor ge-
kozen hebben.
Het ligt in ons vermogen inzicht in onze
vorige levens te krijgen, en daarmee be-
ginnen we steeds beter deze wet te leren
kennen, waardoor we ontmoetingen niet
meer als puur toeval zien, maar als een
eerlijke "uitkristallisatie van de wet
van liefde".


160. Inzicht in liefde.

Ondanks alle verschillende vormen van
liefde, die beginnen op het laagste ni-
veau vanlichamelijke liefde en reiken tot
het hoogste niveau van mystieke liefde,
zijn ze toch allemaal afzonderlijk door-
drongen van "de essentie" van liefde.
Dit verklaart meteen waarom er nog geen
studie over liefde ontwikkeld is, omdat
deze gigantische uitgebreide kracht niet
te vatten is in de bestaande schoolse
systemen. Ook omdat we gewend zijn om
eenzijdig te handelen, waarbij alles van
elkaar gescheiden wordt, wat hoort bij
het aardse niveau van beperkt materieel
en verklaarbaar beredeneren, zit liefde
nog steeds gevangen in het persoonlijke
leven en weten we niet goed hoe we ermee
om moeten gaan, zodat liefde zich uit kan
breiden. Ons rechtssysteem is verouderd
omdat het geworteld is in oude traditio-
nele grondvesten, waarin nog geen gelijke
rechten bestaan voor de vrouw, voor het
kind en voor het dier!
De strijd tussen volkeren en geloofsover-
tuigingen zijn mede de belangrijkste re-
denen, waarom liefde niet van de grond
komt en door gebrek aan inzicht de kracht
van liefde nog niet professioneel tot
ontwikkeling is gekomen, wat zal verande-
ren als het inzicht in spirituele wetten
in ons handelen zichtbaar wordt. In een
persoon kan inzicht en liefde al krachtig
zichtbaar of voelbaar zijn, maar maat-
schappelijk is het bewustzijn nog gehuld
in een gesluierde energie die in een waas
het leven gevangen houdt. Dat verklaart
ook dat inzicht in liefde begint op basis
van een persoonlijke uitwisseling, en is
het eenvoudiger om één op één te delen in
liefde.
Als in een gezin liefde zich uitbreidt is
dat soms al een hele opgave om in contact
met liefde te blijven, als inzicht in ons
eigen gevoel vertroebelt is. In werksitu-
aties kan inzicht in liefde alleen gedij-
en, als er op professioneel en zakelijk
niveau, keuzes gemaakt worden, waar het
persoonlijk contact met het eigen hart
behouden blijft, en via het handelen
rechtvaardigheid gestalte krijgt.
Door inzicht in liefde ontwikkelen we het
vermogen onszelf in het geheel te zien,
en tegelijkertijd liefde om ons heen met
onze intuïtieve sensoren op te vangen,
door aan te voelen waar liefde ontbreekt
of waar juist de harmonie van liefde
heerst. Dan beginnen we liefde meester te
worden, en krijgen we een bepaald pers-
pectief. De kracht van liefde wordt dan
vanzelf een zich ontwikkelende kracht,
waarbij we bij machte zijn inzichtelijk
waar te nemen, waar liefde zich uitkris-
talliseert en de inhoud van de relatie en
de inhoud van het moment concreet wordt,
en als gevolg daarvan "in woorden te
vatten" is.
Op deze manier ontstaat door persoonlijke
concentratie vanuit je eigen hart een
vruchtbare bodem, waardoor liefde zich
manifesteert, en inzicht ontstaat.
De aard van je persoonlijke liefde, maar
ook die van de ander, leer je op deze ma-
nier te kwalificeren, en wordt liefde
herkenbaar. Tot nu toe zweeft liefde vaak
in onbegrepen gevoelslagen, en is alleen
de aantrekkingskracht de graadmeter hoe
we liefde ervaren.
Door inzicht in liefdesenergie te krijgen,
kunnen we de gevoelens ook daadwerkelijk
gaan benoemen, wat ons uiteindelijk vol-
wassener maakt, en we ons bewustzijn ook
met anderen kunnen gaan delen, waardoor
het gesloten karakter van privéliefde
zich kan openen voor openlijke oprechte
betrokken liefde, die vanuit gewaarzijn
geboren is.
Door inzicht vergroten we het vermogen om
liefde te voelen. We voeden dan de pijn-
appelklier in het midden van ons hoofd,
waardoor "het hormoon tot inzicht" aan
kracht zal toenemen, en we wakker om ons
heen kijken. De thymusklier "het hormoon
in ons hart" staat dan in contact met al-
le andere hormonen, en daardoor krijgt
ons hóófd de juiste inzichten, en krijgt
ons hárt een extra dimensie!


184. De verandering door liefde.

De echte veranderingen ontstaan, in de
voor ons onzichtbare lagen van onze per-
soonlijkheid. Binnen die wetenschap ont-
staan er chemische reacties, die bijvoor-
beeld door de hormonen veroorzaakt worden
maar hoe de hele huishouding door ons
heen beweegt is het raadsel, wat gedeel-
telijk vanuit onze eigen intuïtie begre-
pen kan worden, waar door deze persoon-
lijke veranderingen nu nog in een geheim-
zinnige aura van onbekende complexiteit
gehuld is.
Veranderingen ontstaan dus in ons inner-
lijk, maar worden ook door de ander in
beweging gebracht, wat in het hart als
een "centraal station" functioneert.
Daarom kan er door teveel informatie, een
overbelasting veroorzaakt worden, wat in
een gezonde rust zichzelf weer zal
stabiliseren.
De veranderingen die er gedurende ons le-
ven ontstaan gebeuren dus door innerlijke
"organische" groei, die de sterkste is,
en door uiterlijke invloeden, die ons
proberen op te voeden en te stimuleren.
Omdat we aan het eind van ons leven fy-
siek aan kracht afnemen, voelt dat tegen-
strijdig en ontstaat de vraag, waar we
het nou eigenlijk allemaal voor doen.
Ondanks al die inspanningen en leerpro-
cessen en strijd zullen we uiteindelijk
toch sterven. Door je te openen voor een
voortleven na de dood voltrekken verande-
ringen zich op een hele andere manier.
Dan zien we de verandering pas echt in
perspectief en zullen we de gevolgen van
liefde zien, op het projectiescherm van
ons eigen zielenleven, wat we al bij le-
ven kunnen leren zien, waardoor ons ver-
mogen tot inzicht opengaat. De verander-
ingen door liefde ontstaan, zullen dan
aan ons geestes-oog verschijnen. Door af-
stand van onszelf te nemen, zullen we te-
rugkijken op ons leven en het effect van
de liefde begrijpen. Zo kunnen we ook on-
ze onmacht in scheiding of ziekte onder
ogen zien, waar we door weerstand voor
liefde, het echte opengaan naar onszelf
en de ander blokkeerden of afstootten wat
verandering tegengehouden heeft. Traditie
en gewoontepatronen weerhouden de echte
veranderingen, die juist door de nieuwe
generatie heel natuurlijk opengaan, maar
vaak juist onderdrukt worden!
We bewegen ons deels op het aardse vlak,
maar hoe ziet het eruit als liefde bij
deze levensstroom, de hele levensloop
verlicht, verheft, en verdiept? Zoals
hormonen ons fysieke organisme opstuwen,
zo geeft liefde ons de sterkste impuls om
vanuit die aantrekkingskracht in beweging
te komen!
Zo versterkt liefde alle levensthema's,
die in ieders bewustzijn zoeken naar be-
vrijding en verruiming, en we door liefde
de kracht hebben het leven te overstijgen.
Door fysieke kracht kunnen we in ons
levensonderhoud voorzien en houden we ons
leven op aarde in stand. Door gevoels-
kracht en gedachtekracht geleiden we die
energie, die onszelf vormt en we onge-
merkt groeien en veranderen. Door spiri-
tuele kracht kunnen we ons hele organisme
verheffen en blijvend veranderen, waar
ons hogere bewustzijn opengaat.
Door het verleden te observeren, zien we
hoe alles aan verandering onderhevig is,
en door inzicht te krijgen in de loop der
dingen, zien we beter hoe we daar zelf
telkens weer anders in staan, en we in al
die levens die al achter ons liggen, waar
relaties als kralen aan een ketting aan-
eengeregen zijn, concluderen dat we al
zoveel gedaan hebben om tot positieve
veranderingen te komen, alleen om tot de
liefde van het hart te komen!
In de onwetendheid over deze terugkerende
levens, zijn we vergeten dat we de nega-
tieve veranderingen in balans zullen
moeten brengen. Daarom is het onze eigen
verantwoording in liefde te investeren om
beter inzicht te krijgen wat de gevolgen
zijn van onze keuzes, die bewust of onbe-
wust veranderingen bewerkstelligen, en we
zo onze eigen toekomst realiseren, waar
liefde zich wil vervullen.


203. Liefde en zelfstandigheid.

Herinneren we ons een moment, waarop we
vanuit ons bewustzijn opeens helder kon-
den zien, dat we in onze eigen zelfstan-
digheid stonden? Kunnen we nú kijken hoe
we in onze zelfstandigheid staan, en daar
waar we afhankelijk zijn, of het verschil
zien tussen onderlinge afhankelijkheid?
In het scala van intermenselijke relaties
kunnen we onderzoeken hoe we de liefde
als brandpunt hanteren, om vanuit die
zelfstandige kracht in contact met ande-
ren te staan. Maar dan zullen we ook zien
dat de kans bestaat, dat een ander jouw
zelfstandigheid niet kan accepteren of
waarderen!
We zijn allemaal ons leven begonnen in
een afhankelijkheid van de opvoeders waar
ons gevoel van liefde een aanzet heeft
gekregen maar we moeten ook kunnen erken-
nen als in diezelfde onmachtspositie ons
gevoel eventueel geschaad is, wat ons
misschien kwetsbaar en afhankelijk ge-
maakt heeft.
Werkend naar zelfstandigheid uit zich dus
eerst letterlijk, als we "op eigen been-
tjes leren staan", wat later naar emotio-
nele zelfstandigheid toewerkt, en we zo
ook de materiële zelfstandigheid bereiken.
Psychische zelfstandigheid is ons uiter-
ste bereik van zelfstandigheid, wat moei-
lijker te bereiken is, want we werken er
niet bewust aan, om "in onszelf" te staan
omdat hier liefde mee gepaard gaat.
Al schommelend tussen allerlei soorten
van zelfstandigheid, oefent het hart con-
stant in de juiste liefdeskracht en heeft
het de kans een eigen weg te gaan en niet
alleen maar te "volgen".
In wezen is ieder mens onbewust op zoek
naar zelfwerkzaamheid, omdat ons onvol-
maakte bewustzijn juist op aarde gekomen
is om zich te leren concentreren, wat ei-
genlijk het beste werkt vanuit onze eigen
zelfstandige edele kracht. Dat we dat sa-
men doen, en in contact met elkaar door
liefde opgestuwd worden, is een manier om
vooruit te komen. Als de liefdeskracht
hierin ontbreekt, leven we vanuit onze
overleving en komen we alleen in beweging
door strijd en geld, of door concurrentie
en competitie, waar dan ons bewustzijns-
niveau aan af te lezen is.
Om vanuit zelfstandigheid in beweging te
komen, is innerlijke kracht voor nodig,
die vanuit het hart, zo de kracht van
liefde opstuwt naar bewustzijn. In die
zelfstandigheid neem je eigen verantwoor-
ding, waar je kunt communiceren, en omdat
je niet afhankelijk bent, ontstaan er een
getransformeerde vorm van creatieve
kunstzinnigheid, waar je talent begint te
stralen en komt alles in de juiste ver-
houding. Door zelfstandigheid staat lief-
de als het ware op een voetstuk van
stabiliteit!
In afhankelijkheid is het hart daarente-
gen constant overgeleverd aan de bereid-
willigheid van de ander. Binnen liefdes-
relaties is daarom het trouw zijn in al
zijn aspecten belangrijk, omdat je blind-
elings op de relaties moet kunnen ver-
trouwen, om zo vanuit een gezamenlijke
kracht te kunnen groeien, en je tegelij-
kertijd elkaar ondersteunt in ieders ei-
gen individuele leven.
Dan leer je zelfstandig te staan, in alle
vormen van relaties, die door liefde
opengegaan zijn. Dit proces begint al bij
de geboorte, waar het kind stap voor stap
bij de "opgroeiende ouders" leeft. Door
de geboorte van één of meerdere kinderen
komt de eigen zelfstandigheid tijdelijk
in een andere positie te staan. De ouders
offeren de eigen zelfstandigheid gedeel-
telijk op, om een kind de kans te geven
te groeien naar zelfstandigheid, wat al-
leen vanuit liefde op te brengen is.
Is het hart van de ouders tijdens de
zwangerschap, of bij de geboorte niet
opengegaan, zal het kind niet vanuit die
kracht "gevoed" worden, wat de groei naar
wezenlijke zelfstandigheid zal bemoeilij-
ken. In de behoefte aan liefde zal het
kind aanhankelijk blijven, naar die "oor-
spronkelijke ouderlijke voeding van be-
vestiging", waar de ziel net zo lang naar
blijft zoeken, totdat het de eigen zelf-
standige liefde, in zichzelf gevonden
heeft.


213. Het zaad van liefde.

Wanneer het zaad van liefde in onszelf
begint te groeien, hebben we de juiste
manier gevonden, liefde te doseren in al-
les wat ons lief is. In iedere handeling
groeit dan dat zaad van liefde, en uit al
onze handelingen hebben we onderscheid
leren maken met wie, of met wat we ons
het beste kunnen verbinden.
Liefde kan niet groeien als het constant
geknakt wordt, of als het niet op vrucht-
bare grond staat. Daarom heeft het zaad
van liefde ten eerst bepaalde voorwaarden
nodig om tot ontkieming te komen, die ie-
dere morgen, met het opkomen van de zon
als het ware aangesproken wordt!
In de nacht wordt dat zaad door het geest-
elijk licht opgestuwd om tot groei te ko-
men. In dat donker wordt het innerlijk
licht geboren, en leer je jezelf aan die
diepe zwarte donkere duisternis over te
geven. Hieruit ontstaat het verlangen om
te groeien naar het licht, en barst de
schaal van weerstand en angst open, om de
stroom van leven toe te durven laten. Dat
zijn de momenten dat je wakker kunt lig-
gen, omdat je ziel van zich laat horen,
die vraagt om aandacht zodat de groei van
binnenuit op gang komt.
Als we "door de pijn van groei" heen gaan
ontwikkelen we kracht en moed, en wordt
het zaad van liefde van binnenuit sterker
om ten eerste te accepteren dat dit een
deel van het leven is, en leer je gaande-
weg vertrouwen ontwikkelen in je eigen
groeiproces. De voorwaarden voor groei
zijn bijvoorbeeld bij de plant goed te
zien, en heeft het vruchtbare grond, wa-
ter, licht en warmte nodig om te ontkie-
men en te groeien.
Ons bestaan is complexer, maar toch weet
je diep van binnen, wat je nodig hebt om
in liefde te groeien.
Hoe we liefde kunnen laten groeien is nog
niet helder onderzocht, omdat het deels
persoonlijk is en daarom ligt het zaad
van liefde vaak nog onaangeraakt te wach-
ten, op de bodem van ons hart.
Als het lichaam honger krijgt, weten we
dat het eten nodig heeft, maar als ons
hart behoefte aan liefde heeft, hebben we
de grond nog niet goed leren bewerken.
Ons omringende veld van energie "onze
aura" moet eerst de wildernis van groei,
die vanuit onwetendheid of verwaarlozing
wortel geschoten heeft ontginnen, want
willen we onze ware liefde aantrekken,
moeten we eerst onze grond saneren. Hoe
kan het zaad van liefde ontkiemen als er
van alles groeit wat onszelf overwoekert,
en we vaak niet eens weten welk verlangen
er in ons binnenste leeft? Eerst zullen
we dus ruimte moeten maken voor de groei
van onze eigen liefdeskracht, die ons
vervult van datgene waar we van houden!
Onze aura ontdoet zich dan van onnodige
ballast en verdriet, wat tijdens deze
grote schoonmaakactie tegelijkertijd het
lichaam ontlast.
Dan creëren we de beste voorwaarden waar-
in we in ons eigen element leven, en waar
liefde ten eerste ons eigen leven vult
met zorg en aandacht, en we geleidelijk
leren wie we zelf zijn.
Het zaad van liefde heeft geen tijdsbesef,
het ontspringt op het moment van de le-
vende ervaring zelf, en richt zich op,
bij de minste of geringste intentie die
vanuit liefde de snaar van echtheid laat
trillen! Met iedere ademhaling schieten
de loten van groei vooruit, en bij iedere
daad springen kleine en grote bloemen van
liefde open.
De vruchtbaarheid van onze geest waarin
liefde begint te groeien, zal het lichaam
uiteindelijk dragen, wat verklaart dat
liefde ons verheft en laat zweven op deze
eigen verworven kracht, waarin we samen
met geliefden delen, waar we ook al in
vorige levens in geïnvesteerd hebben.
Dat verklaart waarom sommigen van ons nog
onervaren liefdeszaden koesteren, en
anderen al rijpe zaden voortgebracht heb-
ben en "het hart van vruchtbaarheid
overloopt".
Love in perspective is het eerste deel
van de "Whispering Seed Collection", dat
een onderdeel vormt van de
"Divine College for Selfknowledge".
Deze college voor zelfstudie is ontworpen
om zelfkennis te bevorderen, met de in-
tentie je eigen unieke essentie in bewe-
ging te brengen, en liefde van het hart
in alle aspecten van je leven tot bloei
te brengen.
In 23 delen, zal er op een natuurlijke
wijze een concentratie groeien, waar we
in contact met elkaar het leven verfijnen
en veredelen.

"To love oneself, to teach oneself,
and to cure oneself".

Het pad van liefde volgen we meestal nog
onbewust vanuit gewoonte en navolging.
Met vallen en opstaan leren we spelender-
wijs de "spelregels van liefde" kennen,
en realiseren ons niet dat er nog nooit
een school over "de kennis van liefde"
ontworpen is.
Daarom is het zo moeilijk om inzicht in
liefde te krijgen, omdat er ook al niet
gemakkelijk over al die verschillende
liefdegevoelens gepraat kan worden.
Daarom spreek ik met dit boek eigenlijk
tot je hart, waar allerlei aspecten van
de liefdeskracht vanuit de essentie be-
schreven worden, en kun je door die spe-
cifieke concentratie, meer inzicht en
helderheid in je eigen liefdegevoelens
krijgen, waardoor liefde echt kan gaan
stromen, en als hetare "hanteerbaar"
wordt. Liefde in perspectief geeft je de
kans de liefde in "het labyrint van 't
leven" vanuit het hart te begrijpen, en
wordt je dus indirect aangezet om te gaan
groeien.
Hierdoor zul je "de energie inhoud" van
liefde beter aan leren voelen en te be-
noemen, en begin je stap voor stap je le-
ven te veredelen, en zal juist de kracht
van liefde je in staat stellen het leven
te verheffen, en te vervullen!
Door het besef dat we in vorige levens al
geoefend hebben in liefde en na dit leven
door de liefdeskracht een diepere dimen-
sie tegemoet gaan, krijgt liefde ook iets
praktisch. Het is belangrijk om zuivere
liefde vanuit je ziel de ruimte te geven,
waardoor gevoelens binnen relaties helder
kunnen worden, en echte ontwikkeling ont-
staat, die jouzelf, je werk en je rela-
ties kunnen doordringen, en uiteindelijk
het leven stralend wordt!
Ons persoonlijke leven kunnen we dan in
beweging brengen vanuit een zelfstandig
hart, waar liefde als kracht pas in staat
is met een ander te delen, als het boven
de emotionele stromen, in een bepaald
evenwicht met het Zelf kan balanceren,
om zo liefde "meester te worden".

Anna Rhoman


Index

1. Het energieveld van liefde.
2. Het ontstaan van liefde.
3. Liefde in theorie.
4. Liefde in de praktijk.
5. De essentie van liefde.
6. Liefde en de man-vrouw relatie.
7. Liefde en moederschap.
8. Liefde en vaderschap.
9. Liefde en het Zelf.
10. Romantische liefde.
11. Kinderwens en liefde.
12. Liefde en de tweeling.
13. Liefde en verlangen.
14. Individualiteit en liefde.
15. De ware liefde.
16. Blinde liefde.
17. Liefde en vriendschap.
18. Onbeantwoorde liefde.
19. Ongebalanceerde liefde.
20. Gebalanceerde liefde.
21. Kalverliefde.
22. Onschuldige liefde.
23. Professionele liefde.
24. Onbewuste liefde.
25. Ontluikende liefde.
26. Broeder en zusterliefde.
27. Sexualiteit en liefde.
28. Groeiende liefde.
29. Liefde en haat.
30. Verloren liefde.
31. Verwaarlozing en liefde.
32. Liefde voor het leven.
33. Eenheid in liefde.
34. Contact maken in liefde.
35. Liefde en angst.
36. Liefde en adoptie.
37. Liefde en abortus.
38. Liefde en het noodlot.
39. De liefdesbalans.
40. Liefde in de kindersferen.
41. Verliefd zijn.
42. Liefde voor dieren.
43. Liefde en de zoon en de dochter.
44. Liefde en suiker.
45. Liefde en ooms en tantes.
46. Liefde en opa en oma.
47. Liefde en werk.
48. Praktische liefde.
49. Liefde en geld.
50. Opofferende liefde.
51. Verongelukte liefde.
52. Liefde voor de natuur.
53. Liefde en het paradijs.
54. Een beeld van liefde.
55. Liefde en kunst.
56. Traditionele liefde.
57. Geprojecteerde liefde.
58. Liefde en taal.
59. Liefde en prostitutie.
60. Trouwe liefde.
61. Geheime liefde.
62. De beproefde liefde.
63. Liefde en emoties.
64. Liefde en het lichaam.
65. Liefde en sport.
66. Liefde en gradaties.
67. Gepassioneerde liefde.
68. Liefde en schoonheid.
69. Liefde en ziekte en genezing.
70. God en liefde.
71. Het sprookje en liefde.
72. Liefde en erotiek.
73. Liefde en de kus.
74. Liefde en intuïtie.
75. Platonische liefde.
76. Universele liefdeskracht.
77. Liefde en de sterren.
78. Liefde en cultuur.
79. Liefde en engelen.
80. Liefde en politiek.
81. Ontdekkings liefde.
82. Liefde en studie.
83. Het gevoel van liefde.
84. Gekeerde liefde.
85. Spontane liefde.
86. Liefde en reïncarnatie.
87. Liefde en wijsheid.
88. Obsessieve liefde.
89. Illusionaire liefde.
90. Liefde en verlegenheid en schaamte.
91. Liefde en het idool.
92. Liefde en intimiteit.
93. Liefde en scholing.
94. Liefde en scheiding.
95. Geblokkeerde liefde.
96. Onvoorwaardelijke liefde.
97. Liefde en de zintuigen.
98. Liefde en de familie.
99. Liefde en reizen.
100. Vervullende liefde.
101. Liefdes geuren.
102. Onderdrukte liefde.
103. Onzichtbare liefde.
104. Stromende liefde.
105. Onstuimige en minnende liefde.
106. Liefde en normen en waarden.
107. Liefde en vergeving.
108. Liefde en tijd.
109. Liefde en vrijheid.
110. Liefde en verantwoordelijkheid.
111. Liefde en bewustwording.
112. Liefde en religie.
113. Liefde en kennis.
114. Liefde en het huwelijk.
115. Het ontkennen van liefde.
116. Liefde en criminaliteit.
117. Zuivere liefde.
118. Liefde en verstand.
119. Liefde en delen.
120. Het brandpunt van liefde.
121. Licht en liefde.
122. Liefde en spelen.
123. Liefde en creativiteit.
124. Vakantie liefde.
125. Vaderlands liefde.
126. Liefde en globalisering.
127. Liefde en spiritualiteit.
128. Liefde voorbij de dood.
129. De eenvoud van liefde.
130. Liefdesgeluk en liefdesverdriet.
131. Liefde en cultuurverschil.
132. Liefde en de regenboog.
133. Dankbaarheid en liefde.
134. Liefde en inspiratie.
135. Liefde en de ring.
136. Liefde en liefdadigheid.
137. De bezielende kracht van liefde.
138. De liefde van een kind.
139. Liefde en uithuwelijken.
140. Liefde en rechtspraak.
141. Liefde en afwijzing.
142. Liefde en genegenheid.
143. Het moedige hart van liefde.
144. Liefde en ouderdom.
145. Het veld van liefde in de positieve
spiraal.
146. Het veld van liefde in de negatieve
spiraal.
147. Liefde en leeftijdsverschil.
148. Liefde en incest.
149. De roos van liefde.
150. Liefde en meditatie.
151. Een golf van liefde.
152. Liefde en de hand.
153. Liefde en karma.
154. Liefde en het lied.
155. Het ontaarden van liefde.
156. Liefde en weerstand ontwikkeling.
157. Liefde en humor.
158. Liefde en ongewenste zwangerschap.
159. Liefde en gevangenschap.
160. Inzicht in liefde.
161. Liefde en de zon.
162. Liefde en muziek.
163. Liefde als symbool.
164. Dromen over liefde.
165. Liefde en de maan.
166. Liefde en jaloezie.
167. Liefde en trauma.
168. Liefde en de auto.
169. Liefde en compassie.
170. Liefde en de spiegel.
171. Liefde en de hond.
172. Liefde en het paard.
173. Liefde en voedsel.
174. Liefde en de buren.
175. Liefde en genieten.
176. Liefde en kleding.
177. Liefde en de leraar en de leerling.
178. Liefde en de dokter en de patiënt.
179. De betovering van liefde.
180. Liefde voor een huis en een erf.
181. Liefde en communicatie.
182. Liefde en mannelijke en vrouwelijke
energie.
183. Liefde als bloem.
184. De verandering door liefde.
185. Liefde en moord.
186. Verslaving en liefde.
187. Liefde en je persoonlijke naam.
188. Liefde en overgave.
189. Homoseksualiteit en liefde.
190. Liefde en het transgender vraagstuk.
191. Is liefde erfelijk?
192. Liefde en karakter.
193. Liefde en het ei.
194. Liefde en de boom.
195. Liefde op aarde.
196. Huiselijk geweld en liefde.
197. Liefde en de dagelijkse dingen.
198. Liefde en de maatschappij.
199. Liefde voor eten en drinken.
200. Liefde en primitiviteit.
201. Liefde en handicap.
202. Liefde en handel.
203. Liefde en zelfstandigheid.
204. Liefde en heimwee.
205. Liefde en buitenlanders.
206. Liefde en de reageerbuis.
207. Liefde en ons voortbestaan.
208. Liefde en de aanraking.
209. Kracht en liefde.
210. Liefde en de vriendin.
211. Liefde en de vriend.
212. Liefde en de foto.
213. Het zaad van liefde.
214. Liefde en zachtheid.
215. De diamant van liefde.Mijn boek "Love in Perspective" is in het
Nederlands en kost € 39,95.
(inclusief verzending)
Het is te bestellen via

info@rhoman.euhome

fluitreparatie

muziek
____________________

Love in Perspective
Anna Rhoman

____________________

contact